غریبانه (شهیار قنبری)

خدایا
مرا مثل هندو
مرا مثل بودا بسوزان
و خاکستر آخرین نغمه های مرا
بر سر خاک مرده بپاش
بر سر خاک بی معرفت
که تا آخرین لحظه حالی نپرسید از من.
من از نسل فرهاد و فریاد بودم
درخت تنم را بسوزان
کمی از صدای مرا در دل بیستون دفن کن
کنار صداهایی از جنس فرهاد و فریاد.
خدایا
مرا مثل هندو
مرا مثل بودا
غریبانه     
در غربت رنگ ها و صداها بسوزان
و خاکستر آخرین نغمه های مرا 
بر سر خاک مرده بپاش
به آقای شب هم بگو که خطر رفع شد   
من مرده ام !

/ 0 نظر / 20 بازدید